Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Verhalenfabriek – Schooljaar 2021-2022 

 

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen het volgende verstaan: 

 

LAST MINUTE INVALLER

Iedere natuurlijke persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met Verhalenfabriek teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.

 

ADVISEUR

Iedere persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met Verhalenfabriek teneinde opdrachtgever te adviseren.  

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Verhalenfabriek op grond waarvan de Last Minute Invaller(s) door Verhalenfabriek aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het Opdrachtgeverstarief. Deze overeenkomst kan zowel mondeling als per email plaatsvinden. 

  

OPDRACHTGEVER

De wederpartij van Verhalenfabriek. Iedere school of rechtspersoon die een Last Minute Invaller  of adviseur werkzaamheden onder diens leiding en toezicht in het kader van een Samenwerkingsovereenkomst laat uitvoeren.

 

OPDRACHT

De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Verhalenfabriek op grond waarvan de Last Minute Invaller(s) of de adviseur(s) door Verhalenfabriek aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het Opdrachtgeverstarief.

 

VERHALENFABRIEK

De onderneming die de diensten levert aan opdrachtgevers. 

 

WERVING & SELECTIE

Het op grond van de door opdrachtgever verstrekte gegevens zoeken en benaderen van geschikte kandidaten voor een bij de Opdrachtgever te vervullen vacature, dan wel voor bij de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden / diensten.

 

KANDIDAAT

De door Verhalenfabriek op grond van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever geworven en geselecteerde natuurlijke persoon.

 

ARBEIDSOVEREENKOMST

Het in dienst nemen van een kandidaat door de Opdrachtgever op grond van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 BW

 

PARTIJEN

Verhalenfabriek en Opdrachtgever tezamen.

 

Artikel 2: Algemene bepalingen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Verhalenfabriek gesloten samenwerkingsovereenkomsten, waarbij Verhalenfabriek onderwijsdiensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever levert, alsmede op door Verhalenfabriek uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.

 

 2.2. De toepasselijkheid van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing.

 

2.3. Deze Algemene Voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van eerdere datum.

 

Afwijkingen

 2.4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover Verhalenfabriek zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

 

Samenwerkingsovereenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd

 

2.5. De Samenwerkingsovereenkomst voor bepaalde tijd:

  •        De Samenwerkingsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege aan het einde van de periode waarvoor zij is aangegaan.
  •        De Samenwerkingsovereenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  •        Indien de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk te geschieden.

 

2.6. Algemene bepalingen voor alle Samenwerkingsovereenkomsten:

  •        Het recht van (tussentijdse) opzegging kan schriftelijk aan nadere voorwaarden en/of aan nadere of afwijkende andere termijnen worden verbonden. Op de Opdrachtgever rust de bewijslast dat tijdig is opgezegd.
  •        Elke Samenwerkingsovereenkomst eindigt onverwijld op het tijdstip dat een van beide Partijen de ontbinding van de Samenwerkingsovereenkomst inroept omdat de andere Partij in verzuim is, in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.
  •        Aansprakelijkheid Opdrachtgever

 

2.7. De Opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende direct en indirecte schade van Verhalenfabriek, waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend ook wordt verstaan alle kosten van rechtsbijstand, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling door Verhalenfabriek is vereist. 

 

Betalingsverplichtingen

 2.8. Facturatie vindt plaats op basis van op de website genoemde vergoeding, of op basis van de met de Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdsverantwoording en uurvergoeding en voorts op basis van hetgeen in de Samenwerkingsovereenkomst, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald. 

 

2.9. Facturatie van invalbeurten vindt plaats direct nadat de invalbeurt geleverd is. Hierop is artikel 2.8 niet van toepassing. Een vast dagtarief is hier van toepassing. 

  

2.10. De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Verhalenfabriek ingediende nota binnen 14 (veertien) kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. 

  

2.11. Reclameringen betreffende enige nota moeten binnen 7 (zeven) kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij Verhalenfabriek zijn ingediend, na deze periode vervalt het reclamatierecht van de Opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclamatie rust op de Opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend, kan de Opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening.

  

Overig

 2.12. Op deze Algemene Voorwaarden en de daarbij behorende rechtsverhoudingen, alsmede alle geschillen die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

2.13. Alle geschillen die voorvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van de betreffende contracterende vennootschap genoemd onder Verhalenfabriek is gevestigd, tenzij een dwingendrechtelijk wettelijk voorschrift anders voorschrijft.

 

Artikel 3: Opdracht, terbeschikkingstelling en vervanging

De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd 

3.1. De Opdracht voor bepaalde tijd:

1. De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege aan het einde van de periode waarvoor zij is aangegaan.

2. De Opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Indien de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk te geschieden.

4. Opzegging door Verhalenfabriek dient schriftelijk een aangetekend te geschieden met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 5 kalenderdagen.

  

3.2. Algemene bepalingen voor alle Opdrachten:

1. Het recht van (tussentijdse) opzegging kan schriftelijk aan nadere voorwaarden en/of aan nadere of afwijkende andere termijnen worden verbonden. Op de Opdrachtgever rust de bewijslast dat tijdig is opgezegd.

2. Elke Opdracht eindigt van rechtswege indien (en op het tijdstip dat) de overeenkomst tussen Verhalenfabriek en de Last Minute Invaller of adviseur is geëindigd en deze Uitzendovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever.

3. Elke Opdracht eindigt onverwijld op het tijdstip dat een van beide Partijen de ontbinding van de Opdracht inroept omdat de andere Partij in verzuim is, in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd. Indien Verhalenfabriek de ontbinding op een van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van de Opdrachtgever waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de Opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen.

 

3.3. De Terbeschikkingstelling:

1. Het einde van de Opdracht betekent het einde van de Terbeschikkingstelling. Beëindiging van de Opdracht door de Opdrachtgever houdt in het verzoek van de Opdrachtgever aan Verhalenfabriek om de lopende Terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Opdracht rechtsgeldig is geëindigd respectievelijk waartegen de Opdracht rechtsgeldig is ontbonden.

2. Het einde van de Terbeschikkingstelling(en) betekent het einde van de Opdracht, tenzij Partijen hier uitdrukkelijk een andere afspraak over maken.

 

3.4. Vervanging:

1. Verhalenfabriek is gerechtigd om bij beëindiging van de Terbeschikkingstelling gedurende de looptijd van de Opdracht een vervangende Last Minute Invaller of adviseur ter beschikking stellen voor de resterende duur van de opdracht. 

2. Verhalenfabriek levert met Last Minute Invaller lessen met een persoon die de les uitvoert. De les wordt door de opdrachtgever gekozen. Verhalenfabriek zorgt per les voor een geschikte medewerker om de les uit te voeren. 

 

Artikel 4: Uur-beloning en Opdrachtgeverstarief

4.1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de Opdrachtgever de omschrijving van de door Last Minute Invaller of adviseur uit te oefenen werkzaamheden.

 

4.2. Het door de opdrachtgever aan Verhalenfabriek verschuldigde Opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop Verhalenfabriek op grond van de Opdracht / voorwaarden aanspraak heeft en word altijd tenminste berekend over de door de Last Minute Invaller werkelijk gewerkte uren of invaldagen. Het Opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die de Uitzendonderneming verschuldigd is aan de Last Minute Invaller. Over het Opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt indien nodig BTW in rekening gebracht.

Voor Last Minute Invallers is dit een vast dagtarief zoals op de website staat vermeld. Dit tarief is gebaseerd op een pakket lessen voor één schooldag. Voor adviseurs wordt per opdracht een tarief afgesproken.

 

 Artikel 5: Het aangaan van een arbeidsverhouding met een Last Minute Invaller

5.1. De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een Last Minute Invaller of adviseur indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel 6 bepaalde.

 

5.2. Voor het bepaalde in dit artikel 5 wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Last Minute Invaller of adviseur verstaan:

het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Opdrachtgever met de Last Minute Invaller; het laten ter beschikking stellen van de betreffende Last Minute Invaller aan de opdrachtgever door een derde;

het aangaan van een arbeidsverhouding door de Last Minute Invaller met een derde, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).

 

 5.3. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder Last Minute Invaller of adviseur tevens verstaan:

de aspirant-Last Minute Invaller of adviseur die bij Verhalenfabriek is ingeschreven;

de (aspirant-)Last Minute Invaller of adviseur die is voorgesteld aan de Opdrachtgever;

de Last Minute Invaller of adviseur wiens terbeschikkingstelling minder dan 6 (zes) maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de Opdrachtgever is geëindigd.

 

5.4. De Opdrachtgever brengt Verhalenfabriek schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de Last Minute Invaller of adviseur een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven.

 

5.5. De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Last Minute Invaller adviseur aangaan indien en voor zover de Last Minute Invaller of adviseur de arbeidsovereenkomst met Verhalenfabriek niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft, en indien en voor zover de Opdrachtgever de Opdracht met Verhalenfabriek niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.

 

5.6. Indien de Opdrachtgever binnen een termijn van 520 uur na aanvang van de Terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding met de Last Minute Invaller of adviseur aangaat voor dezelfde of een andere functie, is de Opdrachtgever aan Verhalenfabriek een direct opeisbaar bedrag van € 2.000,= (zegge: tweeduizend euro) per overtreding verschuldigd, alsmede € 310,= (zegge: driehonderdtien euro) voor iedere dag dat de Opdrachtgever in overtreding is, onverminderd het recht van Verhalenfabriek om in plaats van dit bedrag de daadwerkelijk geleden schade en winstderving van de Opdrachtgever te vorderen, overeenkomstig de wet.

 

5.7. Indien Opdrachtgever de Last Minute Invaller of adviseur binnen zes (zes) maanden nadat de Terbeschikkingstelling aan de Opdrachtgever is geëindigd, rechtstreeks of via derden benadert, en de Opdrachtgever naar aanleiding daarvan met de betreffende Last Minute Invaller een arbeidsverhouding aangaat, is de Opdrachtgever aan Verhalenfabriek een direct opeisbaar bedrag van € 2.000,= (zegge: tweeduizend euro) per overtreding verschuldigd, alsmede € 150,= (zegge: honderdvijftig euro) voor iedere dag dat de Opdrachtgever in overtreding is, onverminderd het recht van Verhalenfabriek om in plaats van deze boete de daadwerkelijk geleden schade van de Opdrachtgever te vorderen, overeenkomstig de wet, tenzij de termijn van 520 uren is verstreken.

 

5.8. Indien een Last Minute Invaller of adviseur door tussenkomst van Verhalenfabriek aan een mogelijke Opdrachtgever is voorgesteld en deze mogelijke Opdrachtgever met die Last Minute Invaller of adviseur een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de Terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze mogelijke Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 20% van het Opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken Last Minute Invaller van toepassing zou zijn geweest over een periode van 520 uur, indien de Terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen. De Opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Verhalenfabriek in contact is gekomen met de Last Minute Invaller.

 

5.9. Indien de Opdrachtgever met de Last Minute Invaller of adviseur een arbeidsverhouding aangaat tijdens een Opdracht die niet tussentijds opzegbaar is, is de Opdrachtgever gehouden het overeengekomen Opdrachtgeverstarief voor de betreffende Last Minute Invaller voor de resterende duur van de Opdracht te voldoen. Indien het handelen van de Opdrachtgever tevens onder de reikwijdte van artikel 5.6 en 5.7 valt, kan Verhalenfabriek besluiten de Opdrachtgever tevens aan de in deze bepalingen genoemde boetes te houden.

 

5.10. Het Opdrachtgeverstarief, zoals vermeld in dit artikel 5, wordt berekend over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens Opdracht en Algemene Voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren of overuren, als ware de Opdracht tot stand gekomen respectievelijk niet geëindigd, met een minimum van 20 uur per week.

 

 

Artikel 6: Garantie veiligheid en vrijwaring

6.1. De Opdrachtgever zal de lokalen en speelzalen of andere locaties waarin hij de Last Minute Invaller of adviseur  werkzaamheden laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden van de Last Minute Invaller of adviseur zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Last Minute Invaller of adviseur bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt. De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de werking van art. 7:658 BW (in het bijzonder art. 7:658 lid 4 BW) alsmede met de verplichtingen die voor hem uitvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet ten opzichte van leerkrachten. De Opdrachtgever vrijwaart Verhalenfabriek tegen op deze bepalingen gebaseerde vorderingen of aanspraken van de Last Minute Invaller of adviseur op Verhalenfabriek.

 

 6.2. Indien de Last Minute Invaller of adviseur een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg te dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.

 

6.3. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in 6.1. en 6.2. 

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid Verhalenfabriek

7.1. Verhalenfabriek is als goed opdrachtnemer gehouden zich in te spannen om de Opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Verhalenfabriek deze verplichting niet nakomt, is Verhalenfabriek, met inachtneming van het hierna in 7.2. bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de Opdrachtgever, mits de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 (één) maand na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij Verhalenfabriek en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Verhalenfabriek.

 

7.2. Iedere aansprakelijkheid en/of verplichting van Verhalenfabriek tot vergoeding van schade van de Opdrachtgever, uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of uit welke andere hoofde dan ook, is beperkt tot ten hoogste 40% van het Opdrachtgeverstarief dat betreffende die Last Minute Invaller of adviseur ingevolge de Opdracht van toepassing was over de beoogde duur van de Opdracht met een maximum van 6 (zes) weken. Dit maximum komt te vervallen, indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Verhalenfabriek. Aansprakelijkheid van Verhalenfabriek voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

 

7.3. Verhalenfabriek schiet in ieder geval niet tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade:

1. indien Verhalenfabriek een aanvraag van de Opdrachtgever om een Last Minute Invaller of adviseur ter beschikking te stellen, niet in behandeling neemt; en/of,

2. indien de contacten tussen de Opdrachtgever en Verhalenfabriek voorafgaande aan een mogelijke Opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de Opdrachtgever om een Last Minute Invaller of adviseur ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet leiden tot de daadwerkelijke Terbeschikkingstelling van een Last Minute Invaller of adviseur; en/of,

3. indien Verhalenfabriek, om welke reden dan ook, een Last Minute Invaller of adviseur niet of niet langer conform de Opdracht ter beschikking kan stellen.

 

Artikel 8: Geheimhouding

8.1. Verhalenfabriek zal op nader verzoek van de Opdrachtgever in zijn verhouding met de Last Minute Invaller of adviseur bedingen, dat de Last Minute Invaller of adviseur volstrekte geheimhouding dient te betrachten omtrent bedrijfs- dan wel andere vertrouwelijke informatie met betrekking tot de Opdrachtgever en diens bedrijfsactiviteiten. Verhalenfabriek is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Last Minute Invaller.

 

 8.2. Het staat de opdrachtgever vrij om de Last Minute Invaller of adviseur rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert Verhalenfabriek over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring / overeenkomst aan Verhalenfabriek.

 

Artikel 9: Honorarium en inhoud van de Opdrachtovereenkomst bij werving & selectie

9.1. Het Honorarium kan bestaan uit, hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij uit een van tevoren overeengekomen percentage van het aan de Kandidaat aangeboden bruto jaarsalaris te vermeerderen met vakantietoeslag. Uitzonderingen kunnen tussen Partijen schriftelijk worden overeengekomen.

 

9.2. Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is het Honorarium slechts dan verschuldigd indien de Werving & Selectie heeft geleid tot een Arbeidsovereenkomst respectievelijk aanstelling tot ambtenaar met een door Verhalenfabriek geselecteerde Kandidaat.

 

9.3. In de Opdracht wordt, voor zover relevant, de duur van Werving & Selectie, de wijze waarop deze door Verhalenfabriek wordt uitgevoerd en het Honorarium opgenomen.

 

Artikel 10: Selectie van de Kandidaat

10.1. Verhalenfabriek selecteert een Kandidaat voor de te vervullen vacature van leerkracht bij de Opdrachtgever enerzijds aan de hand van de door Opdrachtgever aan Verhalenfabriek verstrekte wensen omtrent diens hoedanigheden en kundigheden en verstrekte inlichtingen betreffende de aard van de functie en anderzijds aan de hand van de bij Verhalenfabriek bekende hoedanigheden en kundigheden van de Kandidaat.

 

 10.2. De Opdrachtgever beslist te allen tijde zelf of hij een door Verhalenfabriek geselecteerde Kandidaat een (arbeids-) overeenkomst wil aanbieden. Verhalenfabriek is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, in de meest ruime zin, welke direct of indirect is of wordt veroorzaakt door de door Verhalenfabriek geleverde kandidaat.

 

10.3. De opdrachtgever kan beslissen om de kandidaat voor bepaalde tijd via Verhalenfabriek in te huren als Last Minute Invaller. De duur van deze periode is maximaal 6 maanden. Na de overeengekomen periode is opdrachtgever gevrijwaard om kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Indien de opdrachtgever een door Verhalenfabriek geselecteerde kandidaat met onmiddellijke ingang een arbeidsovereenkomst wil aanbieden, dan betaalt de opdrachtgever € 3000,- ex. BTW aan Verhalenfabriek. 

 

 9.4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan een door Verhalenfabriek aangeboden of op enigerlei wijze geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen of werkzaamheden te laten verrichten binnen 6 maanden na het intrekken, vervallen, beëindigen of niet slagen van de Opdracht tot Werving en Selectie. In het geval van overtreding of niet nakoming hiervan berekent Verhalenfabriek de Opdrachtgever een bedrag ter hoogte van € 5.000,- exclusief BTW, onverlet het recht van Verhalenfabriek om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Amsterdam,  januari 2020 

Video

Nieuwsbrief